• Chủ nhật 05/07/2020 01:24

Bắc Giang: Thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

25/05/2020

Tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch truyền thông về thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, tiến hành tuyên truyền các chính sách pháp luật của nhà nước về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, cụ thể như: Nguyên tắc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; quyền, nghĩa vụ và các hành vi không được làm của tổ chức, cá nhân có yêu cầu thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; trách nhiệm và hành vi không được làm của cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử; quy trình thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; các hoạt động kiểm soát việc cung cấp TTHC trên môi trường điện tử…

bac giang thuc hien thu tuc hanh chinh tren moi truong dien tu

Cùng đó, tỉnh cũng tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật, chiến lược về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (CNTT); hướng dẫn tổ chức, doanh nghiệp (DN), nhân dân thực hiện tiếp nhận, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để nâng cao chất lượng phục vụ và tính công khai, minh bạch của cơ quan hành chính nhà nước; thu hút, định hướng người dân, DN ứng dụng CNTT, tham gia xây dựng Chính quyền điện tử.

Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của CNTT, thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng, đảm bảo an toàn an ninh thông tin trong công tác lãnh đạo, quản lý và hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị. Từ đó có sự chỉ đạo và thực hành quyết liệt để hỗ trợ và ủng hộ các chương trình, kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT ở các cấp, các ngành.

Tuyên truyền triển khai thực hiện Kế hoạch hành động số 59/KH-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị Quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025 với các mục tiêu cơ bản như: Tăng từ 20% lên 40% số lượng người dân và DN tham gia hệ thống thông tin Chính quyền điện tử của tỉnh được xác thực định danh điện tử thông suốt và hợp nhất trên tất cả các hệ thống thông tin của các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết TTHC của tỉnh từ 20% trở lên; tích hợp 30% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh với Cổng Dịch vụ công quốc gia; 100% hồ sơ giải quyết TTHC được thực hiện thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh; phấn đấu giai đoạn 2021-2025, 80% TTHC đáp ứng yêu cầu được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4;…

Tuyên truyền vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

Tuyên truyền những điển hình tiên tiến, các sáng kiến, cách làm hay trong thực hiện TTHC trên môi trường điện tử ở các sở, ngành, huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn. Đồng thời phản ánh những hạn chế, tồn tại trong thực hiện TTHC trên môi trường điện tử của cơ quan, đơn vị.

Hình thức tuyên truyền là thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như: Trên Báo Bắc Giang, Đài PTTH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh, Cổng TTĐT các sở, ngành, UBND cấp huyện; trên hệ thống đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã.

Bên cạnh đó, tiến hành công khai TTHC theo hình thức điện tử trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh, Cổng TTĐT của tỉnh, Cổng TTĐT sở, ngành, huyện, thành phố; Trung tâm phục vụ hành chính công, tại Bộ phận Một cửa cấp huyện thực hiện công khai TTHC theo hình thức điện tử để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tìm hiểu, tra cứu thông tin về TTHC; tuyên truyền thông qua việc phát hành tài liệu và các ấn phẩm…

Trâm Anh

Mới nhất
Scroll